ITA ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1

# รายการ  
EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปี ที่ผ่านมา ดาวน์โหลด
EB2 มีการกำหนดมาตรการ กลไกล หรือการวางระบบในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด
EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้างประจำปี ดาวน์โหลด
EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ ดาวน์โหลด
EB5 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ดาวน์โหลด
EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่ ดาวน์โหลด
EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่ (ต้องมีผลให้เห็นด้วย แล้วเสร็จในไตรมาส 3) ดาวน์โหลด
EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด
EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน ดาวน์โหลด
EB10 การเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ดาวน์โหลด
EB11 รายงานผลปฏิบัติงานตามแผนประจำปีงบประมาณ ดาวน์โหลด
EB12 รายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ดาวน์โหลด
EB13 มาตรการในการบริหารผลปฏิบัติราชการกับผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ ดาวน์โหลด
EB14 ประกาศรายชื่อผู้มีผลงานระดับดีเด่นและดีมาก ดาวน์โหลด
EB15 ประกาศเจตจำนงผู้บริหารต่อสาธารณชน ดาวน์โหลด
EB16 การจัดการเรื่องร้องเรียน ดาวน์โหลด
EB17 มาตรการ กลไกหรือการวางระบบป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลด
EB18 การเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริตโปร่งใส ดาวน์โหลด
EB19 รวมกลุ่มเจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลด
EB20 วิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลด
EB21 มาตรการและแนวทางป้องกันจัดการความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลด
EB22 ประชุมอบรมผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลด
EB23 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดาวน์โหลด
EB24 กำกับติดตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดาวน์โหลด
EB25 แนวทางตรวจสอบการปฏิบัติงานตามคู่มือ ดาวน์โหลด
EB26 ขบวนการให้บริการประชาชน ดาวน์โหลด