download

 

   

# รายการ แก้ไขล่าสุดเมื่อ 
1 คู่มือการใช้โปรแกรม HOSxP 24-09-2562
2 การบันทึกข้อมูลเพื่อส่งออก 50 แฟ้ม 24-09-2562
3 เอกสารสรุปผลการปฏิบัติราชการโรงพยาบาลมัญจาคีรี ปี 2563 13-03-2563
     
 รายละเอียดงบโรงพยาบาล 
รายละเอียดงบของโรงพยาบาลมัญจาคีรี ประจำเดือน ตุลาคม 2562  24-06-2563
รายละเอียดงบของโรงพยาบาลมัญจาคีรี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562  24-06-2563
รายละเอียดงบของโรงพยาบาลมัญจาคีรี ประจำเดือน ธันวาคม 2562  24-06-2563
รายละเอียดงบของโรงพยาบาลมัญจาคีรี ประจำเดือน มกราคม 2563  24-06-2563
รายละเอียดงบของโรงพยาบาลมัญจาคีรี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563  24-06-2563
รายละเอียดงบของโรงพยาบาลมัญจาคีรี ประจำเดือน มีนาคม 2563  24-06-2563
รายละเอียดงบของโรงพยาบาลมัญจาคีรี ประจำเดือน เมษายน 2563  27-10-2563
รายละเอียดงบของโรงพยาบาลมัญจาคีรี ประจำเดือน พฤษภาคม 2563  27-10-2563
รายละเอียดงบของโรงพยาบาลมัญจาคีรี ประจำเดือน มิถุนายน 2563  27-10-2563
10 รายละเอียดงบของโรงพยาบาลมัญจาคีรี ประจำเดือน กรกฎาคม 2563  27-10-2563
11 รายละเอียดงบของโรงพยาบาลมัญจาคีรี ประจำเดือน สิงหาคม 2563  27-10-2563
12 รายละเอียดงบของโรงพยาบาลมัญจาคีรี ประจำเดือน กันยายน 2563  27-10-2563
13 รายละเอียดงบของโรงพยาบาลมัญจาคีรี ประจำเดือน ตุลาคม 2563  29-01-2564
14 รายละเอียดงบของโรงพยาบาลมัญจาคีรี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563  29-01-2564
15 รายละเอียดงบของโรงพยาบาลมัญจาคีรี ประจำเดือน ธันวาคม 2563   29-01-2564
16 รายละเอียดงบของโรงพยาบาลมัญจาคีรี ประจำเดือน มกราคม 2564   11-03-2564
17 รายละเอียดงบของโรงพยาบาลมัญจาคีรี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564   11-03-2564
18 รายละเอียดงบของโรงพยาบาลมัญจาคีรี ประจำเดือน มีนาคม 2564   18-06-2564
19 รายละเอียดงบของโรงพยาบาลมัญจาคีรี ประจำเดือน เมษายน 2564   18-06-2564
20 รายละเอียดงบของโรงพยาบาลมัญจาคีรี ประจำเดือน พฤษภาคม 2564   18-06-2564
     
รายงานสถานการณ์ด้านการเงิน
1 รายงานสถานการณ์ด้านการเงิน รพ.มัญจาคีรี ประจำเดือน มีนาคม 2563  24-06-2563
2 รายงานสถานการณ์ด้านการเงิน รพ.มัญจาคีรี ประจำเดือน เมษายน 2563  24-06-2563
3 รายงานสถานการณ์ด้านการเงิน รพ.มัญจาคีรี ประจำเดือน พฤษภาคม 2563  24-06-2563
4 รายงานสถานการณ์ด้านการเงิน รพ.มัญจาคีรี ประจำเดือน มิถุนายน 2563  24-06-2563
5 รายงานสถานการณ์ด้านการเงิน รพ.มัญจาคีรี ประจำเดือน กรกฎาคม 2563  18-07-2563
รายงานสถานการณ์ด้านการเงิน รพ.มัญจาคีรี ประจำเดือน สิงหาคม 2563  27-10-2563
รายงานสถานการณ์ด้านการเงิน รพ.มัญจาคีรี ประจำเดือน กันยายน 2563  27-10-2563
รายงานสถานการณ์ด้านการเงิน รพ.มัญจาคีรี ประจำเดือน ตุลาคม 2563  24-11-2563
รายงานสถานการณ์ด้านการเงิน รพ.มัญจาคีรี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563  28-12-2563
10  รายงานสถานการณ์ด้านการเงิน รพ.มัญจาคีรี ประจำเดือน ธันวาคม 2563  29-01-2564
11  รายงานสถานการณ์ด้านการเงิน รพ.มัญจาคีรี ประจำเดือน มกราคม 2564  29-01-2564
12  รายงานสถานการณ์ด้านการเงิน รพ.มัญจาคีรี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564  05-05-2564
13  รายงานสถานการณ์ด้านการเงิน รพ.มัญจาคีรี ประจำเดือน มีนาคม 2564  05-05-2564
14  รายงานสถานการณ์ด้านการเงิน รพ.มัญจาคีรี ประจำเดือน เมษายน 2564  27-05-2564
15  รายงานสถานการณ์ด้านการเงิน รพ.มัญจาคีรี ประจำเดือน พฤษภาคม 2564  16-06-2564