วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล


     ระบบบริการสุขภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึ่งด้านสุขภาพของชุมชน

 

พันธกิจของโรงพยาบาล

  • ให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษา ฟื้นฟู และคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้มาตรฐาน
  • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสุขภาพ
  • พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

   

         โรงพยาบาลมัญจาคีรีจะสามารถก้าวไปสู่เป้าหมาย ประชาชนสุขภาพดีเจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบ สุขภาพยั่งยืน ตามค่านิยมของกระทรวงสาธารณสุขMOPH ได้นั้น บุคลากรต้องมีค่านิยมเดียวกันเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนภารกิจสำคัญต่างๆให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ตั้งไว้ องค์กรจึงกำหนดค่านิยมเพื่อให้สอดคล้องตามกระทรวงสาธารณสุขประกอบด้วย  บริการดุจญาติมิตร ร่วมคิดสิ่งใหม่ ใฝ่เรียนรู้ คู่หลักวิชาการ ทำงานเป็นทีม

ค่านิยม LET UP

  • Learning ใฝ่เรียนรู้
  • Evidence based Approach อิงหลักฐานวิชาการ
  • Teamwork ทำงานเป็นทีม
  • Use Innovation & technology สร้างสรรค์สิ่งใหม่
  • Patient /customer focus ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง