ประกาศโรงพยาบาลมัญจาคีรี

เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  พ.ศ. 2565

 

      เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงพยาบาลมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น  เป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย และสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้งานระบบสารสนเทศและการสื่อสารในลักษณะที่ไม่ถูกต้องและการถูกคุกคามจากภัยต่าง ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่โรงพยาบาล และเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องได้  คลิก เพื่ออ่านรายละอียดเพิ่มเติม