ช่องทางการรักฟังความคิดเห็น โรงพยาบาลมัญจาคีรี

 

ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้

     1. ยื่นด้วยตนเองที่โรงพยาบาลมัญจาคีรี เลขที่ 316 หมู่ 14 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

     2. ทางไปรษณีย์ที่ โรงพยาบาลมัญจาคีรี เลขที่ 316 หมู่ 14 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 40160

     3. ทางเว็บไซต์ : ศูนย์รับร้องเรียน

     4. ทาง E-mail address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     5. ทางโทรศัพท์ 0-4328-9415-8 ต่อ 119

     6. ทางโทรสาร 0-4328-9221

     7. กล่องรับฟังความคิดเห็นที่โรงพยาบาลมัญจาคีรี  

     8. เครือข่ายรับเรื่องร้องเรียน :  รพ.สต. , ผู้แทนศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอิสระ