นายแพทย์พรพล เหล่าวิทวัส

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมัญจาคีรี
หมายเลขโทรศัพท์ 081-5925448

 

 

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงพยาบาลมัญจาคีรี

 ลำดับที่ ชื่อ - สกุล  ปฏิบัติงาน ปี พ.ศ. 
1. นพ.พรพล  เหล่าวิทวัส 2562 - ปัจจุบัน
2. นพ.พิสฤษฎ์  พิทักษ์ 2561 - 2562
3. นพ.ครรชิต  เจิมจิตรผ่อง 2531 - 2561
4. นพ.สมัย  กังสวร 2525 - 2531
5. นพ.วีระพันธ์  สุพรรณไชยมาตย์ 2524 - 2525
6. นพ.วิชา  พิพัฒนประทานพร 2522 - 2524
7. นพ.หาญ  สุฉันทบุตร 2522 - 2522