ประวัติโรงพยาบาลมัญจาคีรี

โรงพยาบาลมัญจาคีรีตั้งอยู่ที่เลขที่ 316 หมู่ 14 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่ 26 ไร่ 2 งาน 88.7 ตารางวา โรงพยาบาลมัญจาคีรีเริ่มก่อสร้างเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียงเมื่อปี พ.ศ.2519 การก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2521 และได้เปิดให้บริการด้านการรักษาพยาบาล ป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพ อย่างไม่เป็นทางการแก่ผู้มารับในเขตอำเภอมัญจาคีรี อำเภอโคกโพธิ์ไชยและพื้นที่ใกล้เคียงในเขตรอยต่อ จนถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2523 จึงได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดย นายแพทย์กระแสร์ ชนะวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสมัยนั้น เนื่องจากอาคารผู้ป่วยนอกเดิมมีสภาพชำรุด ตัวอาคารทรุด ทำให้เกิดรอยแตกร้าวโดยทั่วไป โรงพยาบาลมัญจาคีรีไ้ด้รับอนุมัติงบประมาณปี 2538 ทำให้การก่อสร้างปรับปรุงโรงพยาบาล โดยให้ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและตึกผู้ป่วยในขนาด 30 เตียง โรงพยาบาลมัญจาคีรีจึงได้ขยายเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง (เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2540)

โรงพยาบาลมัญจาคีรีห่างจากจังหวัด 60 กม. ในอำเภอมีโรงพยาบาลเพียงแห่งเดียวมีรพ.สต เครือข่ายของอำเภอมัญจาคีรี จำนวน 11 แห่ง อำเภอโคกโพธิ์ไชยมีรพ.สต เครือข่าย จำนวน 4 แห่ง มีโรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย ซึ่งเป็นเครือข่ายของโรงพยาบาลมัญจาคีรี ให้บริการเฉพาะผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน มีคลินิกแพทย์แลพพยาบาล 13 แห่ง ร้านขายยาแผนปัจจุบันจำนวน 9 แห่ง ร้านขายยาแผนโบราณ จำนวน 3 แห่ง (ที่มา : กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและบริการปฐมภูมิ:2556) ประชาชนส่วนใหญ่ใช้บริการที่โรงพยาบาลและเครือข่าย รพ.สต.มีบางส่วนที่ไปใช้บรการที่โรงพยาบาลใกล้เครียงเนื่องจากเป็นเขตรอยต่อได้แก่ โรงพยาบาลพระยืน โรงพยาบาลชนบท จ.ขอนแก่น โรงพยาบาลแก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ เนื่องจากการเดินทางสะดวก