ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์

อัตราค่าห้องพิเศษและอาหารพิเศษ ตึกผู้ป่วยใน

เพื่อเป็นการสมควรกับสถานการณ์ เรื่อง การปรับราคาค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษ ของโรงพยาบาลมัญจาคีรี และสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ เพื่อความสะดวกในการเรียกเก็บเงินผู้รับบริการตามสิทธิต่างๆ จึงขอกำหนดอัตราค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษ ดังนี้

๑. สิทธิ อสม. ไม่ต้องจ่ายเงิน

๒. สิทธิบุคคลในครอบครัว อสม.จ่ายเพิ่มวันละ ๕๐๐ บาท

๓. สิทธิบัตรทองอื่นฯ จ่ายวันละ ๑,๐๐๐ บาท

๔. สิทธิประกันสังคม จ่ายเพิ่มวันละ ๖๐๐ บาท

๕. ข้าราชการ รวมทั้งบุคคลในครอบครัว ไม่ต้องจ่ายเงิน

๖. สิทธิพนักงานปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รวมทั้งบุคคลในครอบครัว ไม่ต้องจ่ายเงิน

๗. สิทธิประกันภัยจากรถ (พรบ.) ไม่ต้องจ่ายเงิน

๘. สิทธิรัฐวิสาหกิจ และเอกชน เช่น ไฟฟ้า ไปรษณีย์ สิทธิเจ้าตัวไม่ต้องจ่าย (กรณีมีหนังสือรับรองสิทธิ)

๙. บุคคลในครอบครัว สิทธิรัฐวิสาหกิจ เช่น ไฟฟ้า ประปา ไปรษณีย์ จ่ายส่วนเกินตามสิทธิ เช่น สิทธิบุคคลในครอบครัว จ่ายส่วนเกิน ๒๐๐ บาท (กรณีมีหนังสือรับรองสิทธิ)

๑๐. สิทธิเบิกกรุงเทพมหานคร (กทม.) ไม่ต้องจ่ายเงิน

๑๑. สิทธิครูเอกชน ฯลฯ ไม่ต้องจ่ายเงิน (กรณีมีหนังสือรับรองสิทธิ)

๑๒. สิทธิผู้นำชุมชนและบุคคลในครอบครัว จ่ายเพิ่มวันละ ๕๐๐ บาท (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ)

๑๓. สวัสดิการเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมัญจาคีรี รวมทั้งบุคคลในครอบครัวญาติสายตรง ไม่ต้องจ่าย

๑๔. ชำระเงินเองหรือสิทธิอื่นๆ จ่ายวันละ ๑,๐๐๐ บาท

ประกาศ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร

เอกสารแนบ1 download เอกสารแนบ2 download

จ้างเหมาบริการบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

-  click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แจ้งผลการอนุมัติแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๗ ได้แจ้งผลการอนุมัติรายการตามแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร  click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แจ้งผลการอนุมัติปรับเปลี่ยนแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๗ ได้แจ้งมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายการแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร  click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

แจ้งผลการอนุมัติแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

-  ร้อยละ ๑๐ ระดับเขต  click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

-  ร้อยละ ๒๐ และร้อยละ ๑๐ ระดับเขต  click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

-  ร้อยละ ๗๐ ระดับเขต  click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนทางเดินไปห้องน้ำผู้รับบริการ click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการผู้ป่วยนอก click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการปรับปรุงห้องตรวจอายุรกรรมทางเดินหายใจ click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการปรับปรุงห้องให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

บัญชียาและแผนจัดซื้อยา

- แผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา รพ.มัญจาคีรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

- บัญชียาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา รพ.มัญจาคีรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

กิจกรรมของเรา

 
1
 
2
 
3