ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์

อัตราค่าห้องพิเศษและอาหารพิเศษ ตึกผู้ป่วยใน

เพื่อเป็นการสมควรกับสถานการณ์ เรื่อง การปรับราคาค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษ ของโรงพยาบาลมัญจาคีรี และสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ เพื่อความสะดวกในการเรียกเก็บเงินผู้รับบริการตามสิทธิต่างๆ จึงขอกำหนดอัตราค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษ ดังนี้

๑. สิทธิ อสม. ไม่ต้องจ่ายเงิน

๒. สิทธิบุคคลในครอบครัว อสม.จ่ายเพิ่มวันละ ๕๐๐ บาท

๓. สิทธิบัตรทองอื่นฯ จ่ายวันละ ๑,๐๐๐ บาท

๔. สิทธิประกันสังคม จ่ายเพิ่มวันละ ๖๐๐ บาท

๕. ข้าราชการ รวมทั้งบุคคลในครอบครัว ไม่ต้องจ่ายเงิน

๖. สิทธิพนักงานปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รวมทั้งบุคคลในครอบครัว ไม่ต้องจ่ายเงิน

๗. สิทธิประกันภัยจากรถ (พรบ.) ไม่ต้องจ่ายเงิน

๘. สิทธิรัฐวิสาหกิจ และเอกชน เช่น ไฟฟ้า ไปรษณีย์ สิทธิเจ้าตัวไม่ต้องจ่าย (กรณีมีหนังสือรับรองสิทธิ)

๙. บุคคลในครอบครัว สิทธิรัฐวิสาหกิจ เช่น ไฟฟ้า ประปา ไปรษณีย์ จ่ายส่วนเกินตามสิทธิ เช่น สิทธิบุคคลในครอบครัว จ่ายส่วนเกิน ๒๐๐ บาท (กรณีมีหนังสือรับรองสิทธิ)

๑๐. สิทธิเบิกกรุงเทพมหานคร (กทม.) ไม่ต้องจ่ายเงิน

๑๑. สิทธิครูเอกชน ฯลฯ ไม่ต้องจ่ายเงิน (กรณีมีหนังสือรับรองสิทธิ)

๑๒. สิทธิผู้นำชุมชนและบุคคลในครอบครัว จ่ายเพิ่มวันละ ๕๐๐ บาท (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ)

๑๓. สวัสดิการเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมัญจาคีรี รวมทั้งบุคคลในครอบครัวญาติสายตรง ไม่ต้องจ่าย

๑๔. ชำระเงินเองหรือสิทธิอื่นๆ จ่ายวันละ ๑,๐๐๐ บาท

ประกาศ

 

แผนจัดซื้อจัดจ้างกล้องจอประสาทตาดิจิตอล โรงพยาบาลมัญจาคีรี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โรงพยาบาลมัญจาคีรี

โดยที่มาตรา ๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้กำหนดให้ส่วนราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค รายการส่วนท้องถิ่น และกิจการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง โรงพยาบาลมัญจาคีรีจึงขอประกาศนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของกระทรววงสาธารณสุข ปี ๒๕๖๖

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงพยาบาลมัญจาคีรีจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติ สำหรับบุคลากรและหน่วยงาน ดังนี้ click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รพ.มัญจาคีรี

click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนทางเดินไปห้องน้ำผู้รับบริการ click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการผู้ป่วยนอก click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการปรับปรุงห้องตรวจอายุรกรรมทางเดินหายใจ click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการปรับปรุงห้องให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

บัญชียาและแผนจัดซื้อยา

- แผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา รพ.มัญจาคีรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

- บัญชียาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา รพ.มัญจาคีรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

รายละเอียดงบและรายงานสถานการณ์ด้านการเงิน โรงพยาบาลมัญจาคีรี

- รายละเอียดงบของโรงพยาบาลมัญจาคีรี ประจำเดือน กันยายน 2565 click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

- รายงานสถานการณ์ด้านการเงิน รพ.มัญจาคีรี ประจำเดือน กันยายน 2565 click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

กิจกรรมของเรา

 
1
 
2
 
3