ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์

อัตราค่าห้องพิเศษและอาหารพิเศษ ตึกผู้ป่วยใน

เพื่อเป็นการสมควรกับสถานการณ์ เรื่อง การปรับราคาค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษ ของโรงพยาบาลมัญจาคีรี และสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ เพื่อความสะดวกในการเรียกเก็บเงินผู้รับบริการตามสิทธิต่างๆ จึงขอกำหนดอัตราค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษ ดังนี้

๑. สิทธิ อสม. ไม่ต้องจ่ายเงิน

๒. สิทธิบุคคลในครอบครัว อสม.จ่ายเพิ่มวันละ ๕๐๐ บาท

๓. สิทธิบัตรทองอื่นฯ จ่ายวันละ ๑,๐๐๐ บาท

๔. สิทธิประกันสังคม จ่ายเพิ่มวันละ ๖๐๐ บาท

๕. ข้าราชการ รวมทั้งบุคคลในครอบครัว ไม่ต้องจ่ายเงิน

๖. สิทธิพนักงานปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รวมทั้งบุคคลในครอบครัว ไม่ต้องจ่ายเงิน

๗. สิทธิประกันภัยจากรถ (พรบ.) ไม่ต้องจ่ายเงิน

๘. สิทธิรัฐวิสาหกิจ และเอกชน เช่น ไฟฟ้า ไปรษณีย์ สิทธิเจ้าตัวไม่ต้องจ่าย (กรณีมีหนังสือรับรองสิทธิ)

๙. บุคคลในครอบครัว สิทธิรัฐวิสาหกิจ เช่น ไฟฟ้า ประปา ไปรษณีย์ จ่ายส่วนเกินตามสิทธิ เช่น สิทธิบุคคลในครอบครัว จ่ายส่วนเกิน ๒๐๐ บาท (กรณีมีหนังสือรับรองสิทธิ)

๑๐. สิทธิเบิกกรุงเทพมหานคร (กทม.) ไม่ต้องจ่ายเงิน

๑๑. สิทธิครูเอกชน ฯลฯ ไม่ต้องจ่ายเงิน (กรณีมีหนังสือรับรองสิทธิ)

๑๒. สิทธิผู้นำชุมชนและบุคคลในครอบครัว จ่ายเพิ่มวันละ ๕๐๐ บาท (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ)

๑๓. สวัสดิการเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมัญจาคีรี รวมทั้งบุคคลในครอบครัวญาติสายตรง ไม่ต้องจ่าย

๑๔. ชำระเงินเองหรือสิทธิอื่นๆ จ่ายวันละ ๑,๐๐๐ บาท

ประกาศ

แจ้งผลการอนุมัติแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๗ ได้แจ้งผลการอนุมัติรายการตามแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร  click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แจ้งผลการอนุมัติปรับเปลี่ยนแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๗ ได้แจ้งมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายการแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร  click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

แจ้งผลการอนุมัติแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

-  ร้อยละ ๑๐ ระดับเขต  click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

-  ร้อยละ ๒๐ และร้อยละ ๑๐ ระดับเขต  click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

-  ร้อยละ ๗๐ ระดับเขต  click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนทางเดินไปห้องน้ำผู้รับบริการ click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการผู้ป่วยนอก click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการปรับปรุงห้องตรวจอายุรกรรมทางเดินหายใจ click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการปรับปรุงห้องให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

บัญชียาและแผนจัดซื้อยา

- บัญชียาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา รพ.มัญจาคีรี และรพ.สต. ในเขตอำเภอมัญจาคีรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

- แผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

กิจกรรมของเรา

 
GreenClean

 

Green & Clean

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย รพ.กาฬสินธุ์ รพ.สต. และรพช.ทุกแห่ง รวม 50 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล " Green & Clean " ณ รพ.มัญจาคีรี ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561
Banking Investigation

 

เสริมพลังร้อยแก่นสารสินธ์

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 โรงพยาบาลมัญจาคีรีได้รับเกียรติจากท่าน นพ.สมพงษ์ จันทร์โอวาท ผอก.รพ.แกดำ นพ.ประสิทธิ์ สัจจพงษ์ ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 7 ประธานทีม AI พชอ. และทีมเข้าตรวจเยี่ยมเสริมพลังร้อยแก่นสารสินธ์
Retirement Policy

 

ค่ายครอบครัวอบอุ่น

วันที่ 12- 13 มีนาคม 2561 ศป.ปส. อ.มัญจาคีรี จัดอบรมค่ายครอบครัวอบอุ่น แก่นักเรียน จาก รร. ขยายโอกาส 7 แห่ง โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 32 คน และผู้ปกครอง 28 คน รวม 60 คน