Get Adobe Flash player

ประกาศเจตจำนงสุจริต โรงพยาบาลมัญจาคีรี

ตามประกาศเจตจำนงสุจริต จังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผุู้ว่าราชการ จังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้บุคลากรของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐในจังหวัดขอนแก่นได้ถือปฏิบัติ ทั้งนี้ โรงพยาบาลมัญจาคีรี โดย นายครรชิต เจิมจิตรผ่อง ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมัญจาคีรี ได้รับทราบประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้สำเร็จตามพันธกิจของจังหวัดอย่างมีธรรมมาภิบาล ได้กำหนดไว้ในนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดขอนแก่น นี้แล้ว  click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

- โรงพยาบาลมัญจาคีรี ร่วมกับ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 และโรงน้ำแข็งพูนทรัพย์ มัญจาคีรี ร่วมซ้อมแผนการกู้ภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย "กรณีก๊าซแอมโมเนียรั่วไหล" ระหว่าวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2560 click View เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่ม

- สสจ.ร้อยเอ็ด พร้อมด้วย รพ.ร้อยเอ็ด และรพช.ทุกแห่ง รวม 35 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล " Green & Clean " ณ รพ.มัญจาคีรี ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 click View เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่ม

- โรงพยาบาลจัดตั้งหน่วยปฐมพยาบาล ในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 click View เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่ม

- เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 โรงพยาบาลมัญจาคีรีได้รับเกียรติจากท่าน นพ.สมพงษ์  จันทร์โอวาท ผอก.รพ.แกดำ นพ.ประสิทธิ์ สัจจพงษ์ ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 7 ประธานทีม AI พชอ. และทีมเข้าตรวจเยี่ยมเสริมพลังร้อยแก่นสารสินธ์ click View เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่ม

- วันที่ 12- 13 มีนาคม 2561 ศป.ปส. อ.มัญจาคีรี จัดอบรมค่ายครอบครัวอบอุ่น  แก่นักเรียน จาก รร. ขยายโอกาส 7 แห่ง โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 32 คน และผู้ปกครอง 28 คน รวม 60 คน click View เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่ม


บัญชียาและแผนจัดซื้อยา

-  แบบขออนุมัติบัญชียาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา แผนการจัดซื้อ รพ.มัญจาคีรี และรพ.สต. ในเขตอำเภอมัญจาคีรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

-  สรุปแผนจัดซื้อยา รพ.มัญจาคีรี อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

แจ้งผลการอนุมัติ

แจ้งผลการอนุมัติ/แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 2560

ขอแจ้งผลการอนุมัติ เพื่อให้หน่วยบริการได้ดำเนินการตามระเบียบ click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


แจ้งผลการอนุมัติแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ 2561

-    ผลการอนุมัติแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

-     ผลการอนุมัติแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 ในส่วนงบประมาณ ร้อยละ 20 ระดับจังหวัด และร้อยะละ 10 ระดับ เขต click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


ข่าวสอบราคา / ประมูลราคา

๑.ประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการฟอกไต

ด้วยจังหวัดขอนแก่น  โดยโรงพยาบาลมัญจาคีรี มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการฟอกไต จำนวน  ๓,๑๕๐  ครั้ง click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

๒.ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เครื่อง click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

จัดสรรและราคากลาง

๑.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

- จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร จำนวน 12 เดือน click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

- เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจแบบประหยัด  จำนวน  ๑  เครื่อง click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

- อาหารผู้ป่วย click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

- เครื่องวัดความดันและอ๊อกซิเจนในเลือดอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

- เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์ จำนวน ๑ เครื่อง click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

- เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด จำนวน ๑ เครื่อง click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

- เครื่องสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

- เครื่องชั่งน้ำหนักสำหรับรถเข็น จำนวน ๒ เครื่อง click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

- เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๑ เครื่อง click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

- เครื่องมือตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิด (TEOAE) จำนวน ๑ เครื่อง click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

- เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนกพร้อมเบาและเสาน้ำเกลือ จำนวน ๓ เตียง click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

- เครื่องส่องหาหลอดเลือด จำนวน ๑ เครื่อง click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

- เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ จำนวน ๑ เครื่อง click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


โรคติดต่อที่เป็นปัญหาพื้นที่ มัญจาคีรี - โคกโพธิ์ไชย

-  โรคติดต่อที่เป็นปัญหาพื้นที่มัญจาคีรี - โคกโพธิ์ไชย click download

-  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก click download

-  จำนวนการเกิดโรคติดต่อแยกตามพื้นที่ click download

สาระน่ารู้

-  เบาหวานเข้าจอประสาทตา click download

-  การคัดกรอง CVD Risk click download

 

รวมภาพร่วมแสดงความยินดีกับท่าน ผอ. ของเรา

กระทู้เว็บบอร์ดล่าสุด

Webboard สอบถามเกี่ยวกับการรับสมัครงาน โอนย้าย, โรคทั่วไป, ปัญหาเกี่ยวกับการรับบริการ, ปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพ, ปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Thiades, ปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานอินเตอร์เน็ต, ปัญหาเกี่ยวกับการส่งรายงาน, ปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์, ทันตกรรม
TOPIC REPLY VIEWS LAST_POST
Cialis Nourriture Ellimmela
BY Ellimmela 24/04/2018 04:28 BOARD ปัญหาเรื่องรหัสเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต
0 2 24/04/2018 04:28
LAST_POST Ellimmela
Priligy Kaufen Online Larsaurry
BY Larsaurry 13/04/2018 22:07 BOARD ปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Thiades
0 12 13/04/2018 22:07
LAST_POST Larsaurry
Viagra Nuevo Precio Shafruinc
BY Shafruinc 09/04/2018 09:18 BOARD ปัญหาเรื่องรหัสเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต
0 67 09/04/2018 09:18
LAST_POST Shafruinc
Metrogel Larsaurry
BY Larsaurry 08/04/2018 03:04 BOARD ปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Thiades
0 16 08/04/2018 03:04
LAST_POST Larsaurry
Dapoxetina Vendita Online Larsaurry
BY Larsaurry 08/04/2018 01:56 BOARD ปัญหาเรื่องรหัสเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต
0 20 08/04/2018 01:56
LAST_POST Larsaurry
การใช้งาน wifi ที่แจก ip หรือ SSID ที่มี (DHCP) ต่อท้าย
BY admin 19/01/2015 11:44 BOARD ปัญหาเรื่องเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้
0 1301 19/01/2015 11:44
LAST_POST admin
เรื่องการแจ้งขอใช้ห้องประชุมของโรงพยาบาล
BY admin 10/07/2012 14:37 BOARD เรื่องทั่วๆไปสำหรับบุคลากรโรงพยาบาล
0 3088 10/07/2012 14:37
LAST_POST admin
ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการร้องขอข้อมูลกับงาน IT
BY sirisak 10/07/2012 14:06 BOARD ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มในโปรแกรม Thiades
0 3263 10/07/2012 14:06
LAST_POST sirisak
การเสนอขอให้เพิ่มรายละเอียดในโปรแกรมระบบงานโรงพยาบาล
BY sirisak 10/07/2012 13:57 BOARD ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มในโปรแกรม Thiades
0 1848 10/07/2012 13:57
LAST_POST sirisak
จนท.ท่านใดมีปัญหาในการใช้งาน Wireless ให้ติดต่องาน IT ครับ
BY sirisak 10/07/2012 13:47 BOARD ปัญหาเรื่องรหัสเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต
0 3626 10/07/2012 13:47
LAST_POST sirisak

ค้นหาข้อมูล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายครรชิต  เจิมจิตรผ่อง
นายแพทย์เชี่ยวชาญ

เข้าสู่ระบบสมาชิกหน่วยงานภายใน


Health Informationsสถานะผู้ออนไลน์

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้99
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้108
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้594
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว608
mod_vvisit_counterเดือนนี้2408
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2557
mod_vvisit_counterรวมทั้งสิ้น805793

Online (20 minutes ago): 2
Your IP: 54.156.37.174
,
Today: เม.ย. 26, 2018

ที่อยู่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ

ความรู้เรื่องโรคและยา (ที่มา : เว็บไซต์หมอชาวบ้าน)

Joomla extensions by Siteground Hosting