Get Adobe Flash player

ประกาศเจตจำนงสุจริต โรงพยาบาลมัญจาคีรี

ตามประกาศเจตจำนงสุจริต จังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผุู้ว่าราชการ จังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้บุคลากรของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐในจังหวัดขอนแก่นได้ถือปฏิบัติ ทั้งนี้ โรงพยาบาลมัญจาคีรี โดย นายครรชิต เจิมจิตรผ่อง ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมัญจาคีรี ได้รับทราบประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้สำเร็จตามพันธกิจของจังหวัดอย่างมีธรรมมาภิบาล ได้กำหนดไว้ในนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดขอนแก่น นี้แล้ว  click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน Click ที่นี่ เพื่ออ่านรายระเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย รพ.กาฬสินธุ์ รพ.สต. และรพช.ทุกแห่ง รวม 50 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล " Green & Clean " ณ รพ.มัญจาคีรี ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 click Viewเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่ม

- โรงพยาบาลมัญจาคีรี ร่วมกับ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 และโรงน้ำแข็งพูนทรัพย์ มัญจาคีรี ร่วมซ้อมแผนการกู้ภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย "กรณีก๊าซแอมโมเนียรั่วไหล" ระหว่าวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2560 click View เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่ม

- สสจ.ร้อยเอ็ด พร้อมด้วย รพ.ร้อยเอ็ด และรพช.ทุกแห่ง รวม 35 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล " Green & Clean " ณ รพ.มัญจาคีรี ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 click View เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่ม

- โรงพยาบาลจัดตั้งหน่วยปฐมพยาบาล ใน"พิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน"ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 click View เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่ม

- เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 โรงพยาบาลมัญจาคีรีได้รับเกียรติจากท่าน นพ.สมพงษ์  จันทร์โอวาท ผอก.รพ.แกดำ นพ.ประสิทธิ์ สัจจพงษ์ ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 7 ประธานทีม AI พชอ. และทีมเข้าตรวจเยี่ยมเสริมพลังร้อยแก่นสารสินธ์ click View เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่ม

- วันที่ 12- 13 มีนาคม 2561 ศป.ปส. อ.มัญจาคีรี จัดอบรมค่ายครอบครัวอบอุ่น  แก่นักเรียน จาก รร. ขยายโอกาส 7 แห่ง โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 32 คน และผู้ปกครอง 28 คน รวม 60 คน click View เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่ม

ประกาศประกวดราคา

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น

โรงพยาบาลมัญจาคีรี ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่แนบมานี้ click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างมุงหลังคาผู้ป่วยในหญิงใหม่และมุงหลังคาผู้ป่วยในชายใหม่

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างมุงหลังคาผู้ป่วยในหญิงใหม่และมุงหลังคาผู้ป่วยในชายใหม่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๐๐,๐๐๐ บาท click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

จังหวัดขอนแก่นมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดขอนแก่นมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๑๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

บัญชียาและแผนจัดซื้อยา

-  แบบขออนุมัติบัญชียาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา แผนการจัดซื้อ รพ.มัญจาคีรี และรพ.สต. ในเขตอำเภอมัญจาคีรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

-  สรุปแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา รพ.มัญจาคีรี อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

-  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แจ้งผลการอนุมัติ

แจ้งผลการอนุมัติ/แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 2560

ขอแจ้งผลการอนุมัติ เพื่อให้หน่วยบริการได้ดำเนินการตามระเบียบ click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แจ้งผลการอนุมัติแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ 2561

-  ผลการอนุมัติแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

-  ผลการอนุมัติแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 ในส่วนงบประมาณ ร้อยละ 20 ระดับจังหวัด และร้อยะละ 10 ระดับ เขต click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

- รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวสอบราคา / ประมูลราคา

๑.ประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการฟอกไต

ด้วยจังหวัดขอนแก่น  โดยโรงพยาบาลมัญจาคีรี มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการฟอกไต จำนวน  ๓,๑๕๐  ครั้ง click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

๒.ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เครื่อง click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

๓.เครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกลclick download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

๔.ลาดยางมะตอยบริเวณพื้นที่โรงพยาบาลมัญจาคีรี 574 ตรว.click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

๕.เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้ามกรอฟันclick download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

๖.ซื้ออ่างล้างมือห้องผ่าตัดclick download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

๗.ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานclick download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

จัดสรรและราคากลาง

๑.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

- จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร จำนวน 12 เดือน click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

- เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจแบบประหยัด  จำนวน  ๑  เครื่อง click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

- อาหารผู้ป่วย click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

- เครื่องวัดความดันและอ๊อกซิเจนในเลือดอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

- เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์ จำนวน ๑ เครื่อง click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

- เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด จำนวน ๑ เครื่อง click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

- เครื่องสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

- เครื่องชั่งน้ำหนักสำหรับรถเข็น จำนวน ๒ เครื่อง click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

- เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๑ เครื่อง click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

- เครื่องมือตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิด (TEOAE) จำนวน ๑ เครื่อง click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

- เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนกพร้อมเบาและเสาน้ำเกลือ จำนวน ๓ เตียง click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

- เครื่องส่องหาหลอดเลือด จำนวน ๑ เครื่อง click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

- เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ จำนวน ๑ เครื่อง click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

โรคติดต่อที่เป็นปัญหาพื้นที่ มัญจาคีรี - โคกโพธิ์ไชย

-  โรคติดต่อที่เป็นปัญหาพื้นที่มัญจาคีรี - โคกโพธิ์ไชย click download

-  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก click download

-  จำนวนการเกิดโรคติดต่อแยกตามพื้นที่ click download

สาระน่ารู้

-  เบาหวานเข้าจอประสาทตา click download

-  การคัดกรอง CVD Risk click download

 

กระทู้เว็บบอร์ดล่าสุด

Webboard สอบถามเกี่ยวกับการรับสมัครงาน โอนย้าย, โรคทั่วไป, ปัญหาเกี่ยวกับการรับบริการ, ปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพ, ปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Thiades, ปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานอินเตอร์เน็ต, ปัญหาเกี่ยวกับการส่งรายงาน, ปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์, ทันตกรรม
TOPIC REPLY VIEWS LAST_POST
Dyazide Without Prescription JeaTharse
BY Jeafepe 20/01/2019 11:57 BOARD ปัญหาเกี่ยวกับการรับบริการ
0 6 20/01/2019 11:57
LAST_POST Jeafepe
Topical Propecia Side Effects Hair Loss Medication JeaTharse
BY Jeafepe 20/01/2019 07:43 BOARD ปัญหาเกี่ยวกับการรับบริการ
0 4 20/01/2019 07:43
LAST_POST Jeafepe
Can You Take Amoxicillin While Pregnant JeaTharse
BY Jeafepe 20/01/2019 07:14 BOARD ปัญหาเกี่ยวกับการรับบริการ
0 3 20/01/2019 07:14
LAST_POST Jeafepe
Producto Propecia Finasteride JeaTharse
BY Jeafepe 20/01/2019 06:37 BOARD ปัญหาเกี่ยวกับการรับบริการ
0 3 20/01/2019 06:37
LAST_POST Jeafepe
Propecia Effectiveness Hair Loss JeaTharse
BY Jeafepe 20/01/2019 05:55 BOARD ปัญหาเกี่ยวกับการรับบริการ
0 3 20/01/2019 05:55
LAST_POST Jeafepe
Buy Silagra From India JeaTharse
BY Jeafepe 20/01/2019 04:54 BOARD ปัญหาเกี่ยวกับการรับบริการ
0 3 20/01/2019 04:54
LAST_POST Jeafepe
Approvedonlinemeds JeaTharse
BY Jeafepe 20/01/2019 04:39 BOARD ปัญหาเกี่ยวกับการรับบริการ
0 3 20/01/2019 04:39
LAST_POST Jeafepe
Propecia Caduta Indotta JeaTharse
BY Jeafepe 20/01/2019 02:10 BOARD ปัญหาเกี่ยวกับการรับบริการ
0 3 20/01/2019 02:10
LAST_POST Jeafepe
Pdr Cephalexin Liquid JeaTharse
BY Jeafepe 20/01/2019 01:46 BOARD ปัญหาเกี่ยวกับการรับบริการ
0 3 20/01/2019 01:46
LAST_POST Jeafepe
Zithromax Weekly JeaTharse
BY Jeafepe 20/01/2019 01:29 BOARD ปัญหาเกี่ยวกับการรับบริการ
0 4 20/01/2019 01:29
LAST_POST Jeafepe

ค้นหาข้อมูล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายพิสฤษฎ์  พิทักษ์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ

เข้าสู่ระบบสมาชิกหน่วยงานภายใน


Health Informationsสถานะผู้ออนไลน์

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้25
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้119
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้144
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว889
mod_vvisit_counterเดือนนี้2432
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว4287
mod_vvisit_counterรวมทั้งสิ้น837918

Online (20 minutes ago): 3
Your IP: 52.87.253.202
,
Today: ม.ค. 21, 2019

ที่อยู่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ

ความรู้เรื่องโรคและยา (ที่มา : เว็บไซต์หมอชาวบ้าน)

Joomla extensions by Siteground Hosting